email, :

, ""


SOMUA S35 French tank

SOMUA S35   1/35 Tamiya

: 35344


1/35 TAMIYA

: 3067 .

: 2960RUB .

SOMUA S35   1/35 Tamiya
SOMUA S35   1/35 Tamiya
SOMUA S35   1/35 Tamiya
SOMUA S35   1/35 Tamiya
SOMUA S35   1/35 Tamiya
SOMUA S35   1/35 Tamiya
SOMUA S35   1/35 Tamiya

SOMUA S35 1/35 Tamiya

SOMUA S35 French tank 1/35 TAMIYA

Tamiya 1/35 SOMUA S35  . , 35344 . .


0 (-)