email, :

, ""


Centaur C.S.MK.IV British tank

Centaur C S MK IV Tamiya 1/35

: 35232


1/35 TAMIYA

: 2176 .

: 2099RUB .

Centaur C S MK IV Tamiya 1/35
Centaur C S MK IV Tamiya 1/35
Centaur C S MK IV Tamiya 1/35
Centaur C S MK IV Tamiya 1/35
Centaur C S MK IV Tamiya 1/35
Centaur C S MK IV Tamiya 1/35
Centaur C S MK IV Tamiya 1/35
Centaur C S MK IV Tamiya 1/35

Centaur C S MK IV Tamiya 1/35

Centaur C.S.MK.IV British tank  1/35 TAMIYA

tamiya 1/35 Centaur C.S.MK.IV British tank  . , 35232 . .


0 (-)